Capital Castles

Capital Castles PDF
Author: Mark Axelrod
Publisher: Mark Axelrod
ISBN:
Size: 18.28 MB
Format: PDF
Category : American fiction
Languages : en
Pages : 191
View: 5534

Get Book

Capital Castles

by Mark Axelrod, Capital Castles Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Capital Castles books,


Late Medieval Castles

Late Medieval Castles PDF
Author: Robert Liddiard
Publisher: Boydell & Brewer
ISBN: 1783270330
Size: 77.51 MB
Format: PDF, ePub
Category : Architecture
Languages : en
Pages : 425
View: 7636

Get Book

Late Medieval Castles

by Robert Liddiard, Late Medieval Castles Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Late Medieval Castles books, A collection of the most significant articles in castle studies, with contributions from scholars in history, archaeology, historic buildings and landscape archaeology.


Anglo Norman Castles

Anglo Norman Castles PDF
Author: Robert Liddiard
Publisher: Boydell Press
ISBN: 9780851159041
Size: 31.21 MB
Format: PDF, Mobi
Category : Architecture
Languages : en
Pages : 414
View: 886

Get Book

Anglo Norman Castles

by Robert Liddiard, Anglo Norman Castles Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Anglo Norman Castles books, Wide-ranging studies offer an in-depth analysis of castle-building 11th - 12th centuries and place castles within their broader social and political context.


Lost In Mobility

Lost in Mobility  PDF
Author: Indre Genelyte
Publisher: Linköping University Electronic Press
ISBN: 9176852601
Size: 41.67 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
Category :
Languages : en
Pages : 138
View: 1623

Get Book

Lost In Mobility

by Indre Genelyte, Lost In Mobility Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Lost In Mobility books, This thesis seeks to make both theoretical and empirical contributions to the understanding of intra-EU mobility, with a focus on labour migration from Lithuania to Sweden. Inspired by a critical realist perspective, the thesis aims to help to explain the dynamics and individual decision-making behind mass labour emigration from the Baltic states, its socioeconomic consequences and policy responses. Theoretically, the thesis proposes a model that synthesizes a social transformation approach with an extended version of Hirschman’s analytical framework of exit, voice and loyalty. The three empirical articles, based mainly on semi-structured interviews, are situated within this framework. Two of the articles seek to explain the migrants’ decision-making process of stay-exit-entrance in the context of the structural-institutional social changes that followed (1) independence from the Soviet Union in 1990; (2) EU accession in 2004; and (3) the 2008/2009 economic crisis with austerity. The third article brings into the debate the perspective of the sending Baltic countries, in a broader context of the East-West migration debate. The dissertation shows that the consequences of the neoliberal policies of the post-communist and post-crisis transformations, together with the construction of formal migration channels after EU accession, constitute various migrant categories. Individual strategies of actively looking for channels to exit and enter, combining them in different ways at various points of the migratory process and establishing informal social networks are re-constituting who can be and who is a migrant. Furthermore, following the economic crisis and austerity measures, the decision to emigrate extends beyond individual survival strategies, instead becoming bound to an individual’s perception of the (ine)quality of life and pursuit of a better quality of life for oneself and one’s family across time and in different places. Finally, as the interviewed Baltic experts agree, the EU’s policy of the free movement is socially and economically problematic, although the official Baltic states’ policy responses focus primarily on ‘talented’ and ‘needed’ diaspora members’ return or engagement. These policies have proved to be inadequate to address demographic and socioeconomic challenges in part brought about by emigration. The structural-institutional conditions, states’ and migrants’ strategies engender mobility as a social norm in the sending countries and promote and constitute the perpetuation of migration of both ‘precarious labour migrants’ and ‘active talented EU mobile citizens’. Avhandlingen avser att bidra både teoretiskt och empiriskt till ökad kunskap om den fria rörligheten inom EU med fokus på arbetskraftmigration från Litauen till Sverige. Inspirerad av kritisk realism som samhällsvetenskaplig metod är syftet att bidra till att förklara såväl dynamiken i som det individuella beslutsfattandet bakom den omfattande arbetsutvandringen från de baltiska staterna samt att diskutera dess socioekonomiska konsekvenser och politiska inverkan. Teoretiskt utgår avhandlingen från en modell som syntetiserar social transformation med en utsträckt version av Hirschmans analytiska ramverk för ‘sorti’, ‘protest’ och ‘lojalitet’. De tre empiriska artiklarna, som huvudsakligen bygger på semistrukturerade djupintervjuer, ligger inom detta ramverk. Två av artiklarna syftar till att förklara migranternas beslutsprocess i fråga om stay-exit-entrance mot bakgrund av de strukturella och institutionella sociala förändringarna som följde av: (1) självständighetsförklaringen från Sovjetunionen 1990; (2) anslutningen till EU 2004; och (3) den ekonomiska krisen 2008/2009 med följande åtstramningar. Den tredje artikeln för in de baltiska ländernas eget perspektiv i den bredare öst-västliga migrationsdebatten. Avhandlingen visar att följderna av den postkommunistiska neoliberala politiken och omvandlingen efter den ekonomiska krisen, tillsammans med uppbyggnaden av formella migrationskanaler efter anslutningen till EU, bidrar till att skapa olika migrantkategorier. Individuella strategier för att aktivt leta efter kanaler för exit och enter, kombinera dem på olika sätt och utifrån olika stadier i migrationsprocessen samt etablera informella sociala nätverk bidrar till att (re)konstituera vem som kan vara och vem som är en migrant. Vidare, efter den ekonomiska krisen och de införda åtstramningsåtgärderna, handlar beslutet om att emigrera inte bara om individuella överlevnadsstrategier, utan också om individuella uppfattningar om vad som är livskvalitet och inte, (på engelska – (ine)quality of life), liksom strävan efter en bättre livskvalitet för sig själv och sin familj över tid och rum. Slutligen, som de intervjuade baltiska experterna är överens om, är EU:s politik för fri rörlighet socialt och ekonomiskt problematiskt, även om den officiella baltiska politiken i första hand fokuserar på ‘begåvade’ och ‘nödvändiga’ diasporamedlemmars engagemang eller återvändande. Denna politik har visat sig vara otillräcklig för att ta itu med demografiska och socioekonomiska utmaningar som delvis orsakades av utvandring. De strukturella institutionella förhållandena och staternas och migranternas strategier skapar rörlighet som en social norm i länder med framträdande utvandring och bidrar till fortsatt migration, både vad gäller ‘prekära arbetskraftsmigranter’ och ‘aktiva och begåvade EU-mobila medborgare’.


Rebuilding Lives After Genocide

Rebuilding Lives After Genocide PDF
Author: Linda Asquith
Publisher: Springer
ISBN: 3030140741
Size: 25.13 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
Category : Social Science
Languages : en
Pages : 220
View: 404

Get Book

Rebuilding Lives After Genocide

by Linda Asquith, Rebuilding Lives After Genocide Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Rebuilding Lives After Genocide books, This book examines how genocide survivors rebuild their lives following migration after genocide. Drawing on a mixture of in-depth interviews and published testimony, it utilises Bourdieu’s concept of social capital to highlight how individuals reconstruct their lives in a new country. The data comprises in-depth interviews with survivors of the Rwandan and Bosnian genocides, and the Holocaust. This combination of data allows for a broader analysis of the themes within the data. Overall, Rebuilding Lives After Genocide seeks to demonstrate that a constructivist, grounded theoretical approach to research can draw attention to experiences that have been hidden and unheard. The life of survivors in the wake of genocides is a neglected field, particularly in the context of migration and resettlement. Therefore, this book provides a unique insight into the debate surrounding recovery from victimisation and the intersection between migration and victimisation.


Discussion Draft Legislation To Address Law And Order In Indian Country

Discussion Draft Legislation to Address Law and Order in Indian Country PDF
Author: United States. Congress. Senate. Committee on Indian Affairs (1993- )
Publisher:
ISBN:
Size: 11.54 MB
Format: PDF, ePub, Docs
Category : Criminal justice, Administration of
Languages : en
Pages : 1379
View: 4567

Get Book

Discussion Draft Legislation To Address Law And Order In Indian Country

by United States. Congress. Senate. Committee on Indian Affairs (1993- ), Discussion Draft Legislation To Address Law And Order In Indian Country Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Discussion Draft Legislation To Address Law And Order In Indian Country books,


Castles In Medieval Society

Castles in Medieval Society PDF
Author: Charles Coulson
Publisher: Oxford University Press on Demand
ISBN: 0199273634
Size: 34.98 MB
Format: PDF, ePub, Docs
Category : Architecture
Languages : en
Pages : 441
View: 2237

Get Book

Castles In Medieval Society

by Charles Coulson, Castles In Medieval Society Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Castles In Medieval Society books, In this challenging new book Charles Coulson overturns many of the traditional assumptions about the nature and purpose of castle-building in the middle ages. He demolishes the traditional belief that castles were overwhelmingly military in their function, showing how this was simply one aspect of a more complicated whole. He sets out to recreate the medieval understanding of castles as symbolically fortified places of all kinds, from ancient walled post-Roman towns and prestigious religious enclaves to transitory campaign forts. Going back to the original sources, Dr Coulson proposes a new and more subtle understanding of the function and symbolism of castles as well as vivid insights into the lives of the people who inhabited them. Fortresses were only occasionally caught up in war, but constantly were central to the ordinary life of all classes: of the nobility and gentry, of widows and heiresses, of prelates and clergy, of peasantry and townspeople alike. Castles in Medieval Society presents and explores this broad social panorama.


Germany

Germany PDF
Author: Heinz Vestner
Publisher: Prentice Hall
ISBN: 9780133541274
Size: 60.25 MB
Format: PDF, Kindle
Category : Germany (West)
Languages : en
Pages : 359
View: 2605

Get Book

Germany

by Heinz Vestner, Germany Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Germany books, A description of West Germany, including places of interest and its people.


Gender And International Migration In Europe

Gender and International Migration in Europe PDF
Author: Eleonore Kofman
Publisher: Routledge
ISBN: 113470528X
Size: 70.76 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
Category : Social Science
Languages : en
Pages : 240
View: 648

Get Book

Gender And International Migration In Europe

by Eleonore Kofman, Gender And International Migration In Europe Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Gender And International Migration In Europe books, Gender and International Migration in Europe is a unique work which introduces a gender dimension into theories of contemporary migrations. As the European Union seeks to extend equal opportunities, increasingly restrictionist immigration policies and the persistence of racism, deny autonomy and choice to migrant women. This work demonstrates how processes of globalisation and change in state policies on employment and welfare have maintained a demand for diverse forms of gendered immigration. The authors examine state and European Union policies of immigration control, family reunion, refugees and the management of immigrant and ethnic minority communities. Most importantly this work considers the opportunities created for political activity by migrant women and the extent to which they are able to influence and participate in mainstream policy-making. This volume will be essential reading for anyone involved in or interested in modern European immigration policy.


Crisis And Migration

Crisis and Migration PDF
Author: Anna Lindley
Publisher: Routledge
ISBN: 1136157263
Size: 71.48 MB
Format: PDF, Mobi
Category : Business & Economics
Languages : en
Pages : 212
View: 6555

Get Book

Crisis And Migration

by Anna Lindley, Crisis And Migration Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Crisis And Migration books, Crisis and migration have a long association, in popular and policy discourse as well as in social scientific analysis. Despite the emergence of more nuanced and even celebratory accounts of mobility in recent years, there remains a persistent emphasis on migration being either a symptom or a cause of crisis. Moreover, in the context of a recent series of headline-hitting and politically controversial situations, terms like ‘migration crisis’ and ‘crisis migration’ are acquiring increasing currency among policy-makers and academics. Crisis and Migration provides fresh perspectives on this routine association, critically examining a series of politically controversial situations around the world. Drawing on first-hand research into the Arab uprisings, conflict and famine in the Horn of Africa, cartel violence in Latin America, the global economic crisis, and immigration ‘crises’ from East Asia to Southern Africa to Europe, the book’s contributors situate a set of contemporary crises within longer histories of social change and human mobility, showing the importance of treating crisis and migration as contextualised processes, rather than isolated events. By exploring how migration and crisis articulate as lived experiences and political constructs, the book brings migration from the margins to the centre of discussions of social transformation and crisis; illuminates the acute politicisation and diverse spatialisations of crisis–migration relationships; and urges a nuanced, cautious and critical approach to associations of crisis and migration.


Theme: Elation by Kaira.
Cape Town, South Africa